top of page
Algemene voorwaarden

Voor mij zijn kwaliteit en een goede service erg belangrijk.

Om dit te bereiken, leg ik graag enkele afspraken vast in de algemene voorwaarden. Wanneer je een bestelling plaatst bij Ruth Michaux - Skrjimstjin ga je dus akkoord met deze voorwaarden.


Ruth Michaux - Skrjimstjin heeft steeds het recht om deze voorwaarden te wijzigen conform de wettelijke voorwaarden.

Ruth Michaux - Skrjimstjin en deze website zijn eigendom van 
Ruth Michaux
Beversestraat 133
8530 Harelbeke

hello@ruthmichaux.be
Ondernemingsnummer 0738 986 283

1. Wat wordt verstaan onder partijen en voorwaarden?

In deze Algemene Voorwaarden verstaan we onder:

Ruth Michaux – Skrjimstjin / verkoper

Ruth Michaux

Beversestraat 133

8530 Harelbeke

ruthmichaux.illustratie@gmail.com

Ondernemingsnummer 0738 986 283


Ruth Michaux - Skrjimstjin is een eenmanszaak die opgericht werd door een natuurlijk persoon. Dit is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is niet toepasselijk.

Koper

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst of een contractuele relatie van welke aard dan ook, aangaat met Ruth Michaux - Skrjimstjin.

 

Consument

Elke natuurlijke persoon die Koper is, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Verkoopsovereenkomst

Elke overeenkomst waarbij Ruth Michaux - Skrjimstjin zich ertoe verbindt om een dienst te leveren aan de Koper of om de eigendom van goederen over te dragen aan de Koper. Op zijn beurt verbindt die Koper zich ertoe om de prijs daarvan te betalen.

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en alle toekomstige verkoopovereenkomsten tussen Ruth Michaux - Skrjimstjin en de Koper. Zodra men gebruik maakt van de website, aanvaardt men als Koper de Algemene Voorwaarden en alle rechten en plichten die vermeld worden op de website.

Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De andere bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden blijven van toepassing.

Ruth Michaux - Skrjimstjin heeft het recht de verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productbestellingen en de bijhorende overeenkomsten.

Producten

Het voorwerp van een verkoopsovereenkomst of meerdere verkoopsovereenkomsten.

2. Het aanbod

Ondanks het feit dat de producten op de website zorgvuldig worden beschreven, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ruth Michaux - Skrjimstjin niet. Ruth Michaux - Skrjimstjin is geen geval aansprakelijk voor manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Koper vragen heeft over specifieke karakteristieken van een product, verzoekt Ruth Michaux - Skrjimstjin de Koper om contact op te nemen via ruthmichaux.illustratie@gmail.com

Ruth Michaux - Skrjimstjin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Ruth Michaux - Skrjimstjin kan bij een gepersonaliseerd product (bv. een geboortekaartje) nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten, bv. in de tekst of in het ontwerp, Ook niet wanneer een derde partij (de drukker) de laatste gegevens aanvult. De Koper zal altijd gevraagd worden om het gepersonaliseerde ontwerp te controleren voor Ruth Michaux - Skrjimstjin tot de productie ervan overgaat. Alle extra kosten die de herdruk en het verbeteren van fouten met zich meebrengen, zijn ten laste van de Koper.

 

3. De verkoopovereenkomst

Een verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd. De bestelling kan bevestigd worden via de website of per e-mail, verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres.

Ruth Michaux - Skrjimstjin en de Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Ruth Michaux - Skrjimstjin gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

Ruth Michaux - Skrjimstjin is gemachtigd om opdrachten te weigeren zonder een reden te vermelden.

Hiervoor zal Ruth Michaux - Skrjimstjin contact opnemen met de klant.

4. De prijzen

De prijzen zijn in euro en vrijgesteld van BTW.

Een offerte is steeds vrijblijvend. De prijzen die in de offerte vermeld worden zijn 2 maanden geldig.

De Koper is de prijs verschuldigd die Ruth Michaux - Skrjimstjin in de orderbevestiging conform artikel 3 van deze voorwaarden heeft meegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Ruth Michaux - Skrjimstjin worden gecorrigeerd.

Op de website worden de productprijzen vermeld zonder bijkomende kosten, zoals de verzendkosten. Ruth Michaux - Skrjimstjin heeft het recht deze prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich ertoe de tarieven toe te passen die op de website aangegeven stonden op het moment van de bestelling.

 

 

5. De betaling

Betaling van producten kan gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer BE 62 9733 7902 0561 met vermelding van het correcte factuurnummer.

Algemene factuurvoorwaarden

  1. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

  2. Het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na leveringsdatum of na factuurdatum betaald te worden.

  3. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.

  4. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper bevoegd.

Ruth Michaux - Skrjimstjin behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Alle kosten die door Ruth Michaux - Skrjimstjin gemaakt worden (zoals proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus) in verband met te late betalingen, komen ten laste van de Koper.

Bij laattijdige of slechts gedeeltelijke betaling kan de verdere uitvoering van de overeenkomst geschorst worden, zonder dat er enige schadevergoeding aan de Koper verschuldigd kan zijn.

6. De levering, levertermijn & betalingen

Voor alle niet-gepersonaliseerde bestellingen streeft de verkoper ernaar uiterlijk dertig dagen na de orderbevestiging de producten te leveren, tenzij anders onderling overeengekomen en opgetekend. Levering van gepersonaliseerde bestellingen gebeurt uiterlijk dertig dagen na de finale goedkeuring van het ontwerp door de Koper en de betaling van de factuur of op een onderling afgesproken en opgetekend moment.

Van zodra de te leveren producten zijn afgeleverd op het adres van levering, gaat het risico over op de Koper.

In het geval dat een besteld product niet op voorraad zou zijn, verplicht Ruth Michaux - Skrjimstjin zich ertoe de Koper binnen veertien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan via e-mail op de hoogte te brengen.

Via deze e-mail stelt Ruth Michaux - Skrjimstjin de Koper ook voor hoe dit opgelost kan worden.

Ruth Michaux - Skrjimstjin probeert zich zo goed mogelijk te houden aan de levertijden die vermeld worden op de website. Ruth Michaux - Skrjimstjin neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor bestellingen die verloren raken door derden, of door onvoorziene omstandigheden, of door overmacht. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op een schadevergoeding. Evenmin geeft dit het recht de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden.

Als een bestelling opgestuurd werd door Ruth Michaux - Skrjimstjin, maar de Koper Ruth Michaux - Skrjimstjin op de hoogte brengt dat de levering niet gebeurd is, dan wordt er een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Gedurende dit onderzoek kan er geen terugbetaling of andere verzending gebeuren. Indien de Koper niet koos voor een levering met track& trace kan er door Ruth Michaux - Skrjimstjin geen onderzoek worden aangevraagd bij de vervoerder. Leveringen zonder track&trace zijn volledig op eigen risico van de Koper.

Na het bevestigen van de bestelling via e-mail wordt er afgerekend via overschrijving. Er wordt pas een drukklaar ontwerp, bruikbaar ontwerp op maat of handwerk geleverd nadat Ruth Michaux - Skrjimstjin het volledige bedrag ontvangen heeft.

Ruth Michaux - Skrjimstjin heeft het recht om tussentijds werk ter feedback te leveren met gebruik van een watermerk om het eigen werk te beschermen.

Betalen kan via overschrijving en dient binnen de 30 dagen na het bevestigen van de opdracht te gebeuren met vermelding van het factuurnummer op

BE62 9733 7902 0561 op naam van Ruth Michaux.

 

7. Gebreken, garantie en klachten

De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen acht dagen na de levering aan Ruth Michaux - Skrjimstjin schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.

De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen.

Een kleur op beeldscherm kan afwijken tegenover een afgedrukte kleur, Ruth Michaux - Skrjimstjin is niet verantwoordelijk voor afwijkingen. Deze kunnen dus geen aanleiding geven tot een korting, schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
De klant controleert steeds de juistheid van de gegevens.

Op maat gemaakte goederen kunnen niet terug genomen worden.

8. Annulering

Wanneer de klant een opdracht uit de vaste collectie wenst te annuleren, zal Ruth Michaux - Skrjimstjin een bedrag van 50% van de opdracht in rekening brengen ter compensatie van het werk dat reeds verricht is. Voor ontwerpen op maat zullen reeds gemaakte werkuren aangerekend worden aan 50 euro per uur. Het ontwerp dat hieruit voortvloeide blijft eigendom van Ruth Michaux - Skrjimstjin en kan in de vaste collectie opgenomen worden.

Als het maakproces van handwerk reeds gestart is, kan deze bestelling niet meer geannuleerd worden.

9. Aansprakelijkheid

Ruth Michaux - Skrjimstjin is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Ruth Michaux - Skrjimstjin verzonden producten. Vanaf het moment dat een ontwerp verzonden is naar de drukker alsook vanaf het moment dat handwerk verzonden is, kan Ruth Michaux - Skrjimstjin hier geen invloed meer op uitoefenen.

Ruth Michaux - Skrjimstjin is dan ook niet aansprakelijk voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Dit geeft geen enkel recht op een schadevergoeding, korting of het ontbinden van de overeenkomst.

Als een bestelling opgestuurd werd door Ruth Michaux - Skrjimstjin, maar de Koper Ruth Michaux - Skrjimstjin op de hoogte brengt dat de levering niet gebeurd is, dan wordt er een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Gedurende dit onderzoek kan er geen terugbetaling of andere verzending gebeuren. Indien de Koper niet koos voor een levering met track& trace kan er door Ruth Michaux - Skrjimstjin geen onderzoek worden aangevraagd bij de vervoerder. Leveringen zonder track&trace zijn volledig op eigen risico van de Koper.

 

 

10. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in de hoedanigheid van Consument producten aankopen bij Ruth Michaux - Skrjimstjin.

De Consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Consument het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument Ruth Michaux - Skrjimstjin via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur / aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

De producten worden door de Consument teruggestuurd naar Ruth Michaux - Skrjimstjin op kosten van de Consument. De betaling die Ruth Michaux - Skrjimstjin ontving (exclusief eventuele verzendkosten) wordt uiterlijk tien dagen nadat je pakket ontvangen is, terugbetaald.

De Consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • Dienstenovereenkomsten na de uitvoering van de dienst, bv. het ontwerpen van een kaartje.

  • De levering van goederen die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de Consument of die duidelijk voor een specifiek persoon bedoeld zijn, bv. drukwerk voor een geboortekaartje.

  • Producten waarvan de verpakking geopend is (volledig of gedeeltelijk), waardoor ze niet meer als nieuw kunnen verkocht worden.

11. Overmacht

In geval van overmacht is Ruth Michaux - Skrjimstjin niet gehouden aan de verplichtingen jegens de andere partij. Ruth Michaux - Skrjimstjin is gerechtigd de verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

12. Auteursrecht en intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Ruth Michaux - Skrjimstjin.

Het auteursrecht ten aanzien van voorlopige schetsen, illustraties en definitieve ontwerpen die gemaakt werden door Ruth Michaux - Skrjimstjin, komen toe aan Ruth Michaux - Skrjimstjin. Geen enkele voorlopige schets, illustratie of definitief ontwerp mag gekopieerd of gereproduceerd worden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.

Ruth Michaux - Skrjimstjin is gerechtigd om elementen uit een ontwerp op maat te herwerken, zonder exact hetzelfde ontwerp aan een andere klant aan te bieden. Bv grondige kleurwijzigingen, wijziging in formaten en positie van elementen, toevoegingen/ verwijderen van elementen zijn mogelijk.

Realisaties kunnen door Ruth Michaux - Skrjimstjin getoond worden via blogpost, social media en op de website. Ruth Michaux - Skrjimstjin doet dit steeds met de bescherming van de gegevens van de klant die op het ontwerp staan: contactgegevens & financiële gegevens worden dus onleesbaar gemaakt of vervangen door de gegevens van Ruth Michaux - Skrjimstjin.

Op alle ontwerpen van Ruth Michaux - Skrjimstjin rusten auteursrechten. De ontwerpen mogen op geen enkele wijze anders gebruikt worden dan waarvoor ze bedoeld zijn zonder vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ruth Michaux - Skrjimstjin.

De ontwerpen worden gemaakt in overeenkomst tussen de klant en Ruth Michaux - Skrjimstjin en mogen dus niet doorgegeven, verkocht of gebruikt worden door derden.

Op alle ontwerpen van kaartjes, met uitzondering van visitekaartjes, wordt daarom www.ruthmichaux.be vermeld. Eventueel kan ook Ruth Michaux - Skrjimstjin met logo erop vermeld worden.

Het ontwerp blijft onder alle omstandigheden eigendom van Ruth Michaux - Skrjimstjin. In geval van geboortekaartjes en ontwerp op maat worden er digitale bestanden geleverd. In de meeste gevallen zijn dit drukklare pdf-bestanden. Het originele bestand waarin de illustratie ontworpen werd wordt niet afgeleverd aan de klant. Kopiëren en/of namaak wordt bestraft.

Niets van deze website of ontwerpen mag gekopieerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden zonder vooraf schriftelijke toestemming van Ruth Michaux - Skrjimstjin.

Indien Ruth Michaux - Skrjimstjin verder werkt op schetsen, voorbeelden of specifieke instructies van de klant, is de klant ervoor verantwoordelijk dat er geen inbreuk op de rechten van derden gemaakt wordt. Bestaande ontwerpen kunnen dienen ter inspiratie, maar zullen uit respect voor andere ontwerpers niet gekopieerd worden.

Ruth Michaux - Skrjimstjin geeft de klant de toestemming om een foto van een geboortekaartje of ander (maat)werk te delen op sociale media met vermelding van @ruthmichaux en #ruthmichauxillustratie.

 

13. Verwerking persoonsgegevens

De door de Koper meegedeelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van bestellingen en/of het opstellen van facturen en offertes. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling geannuleerd.

Ruth Michaux - Skrjimstjin houdt zich aan de Belgische en Europese wetgeving en de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.


Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Ruth Michaux - Skrjimstjin gebruikt in functie van de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling (betalingstransacties & leveringen).

Deze worden niet aan derden doorgegeven, verhuurd of verkocht.
De adresgegevens en financiële gegevens van de klanten worden steeds afgeschermd bij het delen van creaties.

Ruth Michaux - Skrjimstjin houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te bekijken welke pagina’s van www.ruthmichaux.be in welke mate bezocht worden. De klant beschikt uiteraard steeds over het recht van toegang tot verbetering of verwijdering van zijn gegevens. Boekhoudkundig bewaart Ruth Michaux - Skrjimstjin gedurende 7 jaar de gegevens op facturen van geleverde opdrachten.

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Ruth Michaux - Skrjimstjin is het Belgisch recht van toepassing. Dit is ook het geval wanneer de woonplaats van de klant zich in het buitenland bevindt.In geval van geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten en verbintenissen die gesloten zijn met Ruth Michaux - Skrjimstjin, zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement van Ruth Michaux – Skrjimstjin bevoegd.

bottom of page